Uw privacy

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de WGBO.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens van uw dossier. Daarbij heb ik een wettelijk beroepsgeheim. De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
- andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
- bij eventuele waarneming tijdens mijn afwezigheid;
- bij het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals vastgelegd in de wet op behandelingsovereenkomst.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de volgende gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kan declareren: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling bv. 'massagetherapie' en de kosten van het consult.

 

Klacht- en tuchtrecht

 

Je hebt een klacht. Wat nu?
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris (Quasir) en een geschillencommissie (St. Zorggeschil). Ze doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunen wij u hierbij. Onderstaand vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris (Quasir) vervolgens contact met u opnemen.

Geschillencommissie (St. Zorggeschil): bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (St. Zorggeschil). Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG!

 

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl